KLUBOVÁ výstava II. 2006  
FENY - třída otevřená  

V1 - CAC Vascia Amparo - maj. Laura a Umberto Isacco